Frambenet - leder och ben

Vänster framben sett från utsidan

Frambenet börjar uppifrån med bogbladet. Bogbladet är ett platt och brett ben. Dess övre del utgörs av brosk och bildar tillsammans med bröstkotornas tornutskott underlag för manken. Frambenet är vid bogbladet fäst till bålen med senrik muskelvävnad. Bogbladet ledar neråt i bogleden mot överarmsbenet. Bogleden är exempel på en s k kulled med rörlighet i alla plan. Överarmsbenet är ett kort och kraftigt ben. På detta finns utskott vilka utgör fästen för stora muskelbuntar. Neråt ledar överarmsbenet i armbågsleden mot underarmens  ben. Armbågsleden är exempel på en s k gångjärnsled vars rörlighet är begränsad till ett plan - böjning och sträckning. Underarmen består av två ben, underarmsbenet som sträcker sig från armbågsleden ner till karpalleden, och armbågsbenet som slutar mitt på underarmen. Karpalleden är sammansatt av sju eller ibland åtta olika småben. Från karpalleden går skenbenet ner till kotleden. På baksidan av skenbenet finns två stycken griffelben, ett på utsidan och ett på insidan. Dessa slutar på nedre delen av skenan. På kotledens baksida finns två kotsenben. Hästens tådel består av tre olika ben; kotben, kronben och hovben med respektive led; kotled, kronled och hovled. På hovledens baksida finns strålbenet.